Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

miércoles, 17 de mayo de 2017

Instrucións de acceso á Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais 2017Publicáronse as instrucións para o acceso e admisión no Grao de Conservación e Restauración de Bens Culturais en Galicia para o curso 2017-2018.

PRAZO PARA A PROBA ESPECÍFICA:
O prazo para inscribirse na proba específica vai do 17 de maio ao 19 de xuño do 2017, na secretaría da Escola.


REQUISITOS DE ACCESO:Cumprir un dos seguintes requisitos académicos:

 • Título de Bacharelato ou equivalente. Aquelas persoas que teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán realizar a dita proba e, no caso de obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido; deberán acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro.
 • Título de licenciado ou graduado universitario.
 • Ter superada a Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • Para os que non cumpren os requisitos académicos e teñen 18 anos ter superada unha proba de acceso. ENLACE.

Superar unha proba específica de aptitudes:
 • Esta proba específica é obrigatoria para todos os que soliciten admisión e cumpran os requisitos académicos. 
 • Poderá acceder ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais sen necesidade de realizar a proba específica de acceso quen estea en posesión dun título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño, para os cales ser reserva un 20% das prazas. 
 • De conformidade co establecido no artigo 4.1 e 4.2 da Orde do 21 de novembro de 2016, a proba específica de acceso aos estudos superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais terá por obxecto demostrar que o aspirante posúe a madureza, os coñecementos e as aptitudes para cursar con aproveitamento estes estudos, será única para as diferentes especialidades destes estudos superiores, e terá carácter unificado para todos os aspirantes
 • A superación da proba sólo faculta ó aspirante para participar no proceso de admisión.


DESENVOLVEMENTO DA PROBA ESPECÍFICA:
 • Comezarán o 22 de xuño de 2017, de acordo co calendario establecido polo tribunal. Celebraranse na Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.
 • Os aspirantes con discapacidade poderán solicitar adaptacións na proba (Ver resolución). 
 • Resérvanse prazas para Deportistas de Alto Rendemento. 
 • A proba versará sobre os seguintes exercicios
Exercicio 1: Madureza e formación. Análise dun texto relacionado cos bens culturais que pretenderá apreciar madureza e formación xeral, especialmente no referente á comprensión de conceptos, utilización da linguaxe e capacidade de síntese e relación. A cualificación será entre 0 e 40.

Exercicio 2: Aptitude plástica. Constará das seguintes partes:


 • Realización dun debuxo do natural, de enfoque mimético, con modelo real, exento e inanimado. Valorarase a fidelidade na representación, a calidade do grafismo e a precisión e acabamento do traballo.
 • Realización dun traballo sobre representación de cor. Considerarase a correcta utilización das técnicas empregadas e o grao de comprensión dos valores e calidades de cor.
 • Realización dun traballo práctico para a valoración das aptitudes específicas que requiren os estudos de Conservación e Restauración de Bens Culturais. Considerarase a habilidade manual, a meticulosidade e a pulcritude na realización do traballo.
A cualificación deste 2º exercicio, será a media aritmética da puntuación obtida e cada parte, que se cualificará entre 0 e 20.

A cualificación global da proba resultará da media ponderada das cualificacións obtidas nos distintos exercicios. O 1º ponderarase nun 40% e o 2º nun 60%. Para a superación da proba esixirase unha cualificación global igual ou superior a 5.


MATRÍCULA NAS ENSINANZAS: 
Entre o 12 e o 20 de xullo de 2017.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...